Научно-изследователска

Научноизследователски план за 2017 г.

Проблем №1 ”Етиология, епизоотология, диагностика и борба с особено опасните, екзотични и други вирусни инфекции по животните”

Ръководител: проф. д-р Райко Пешев, двм

1.48. „Оптимизиране и валидиране на методи за лабораторна диагностика на нови за Р. България заболявания по животните“
Водещ изпълнител: доц. д-р Е.Иванова, двм
Срок за изпълнение: 05.01.2015 – 31.12.2017 г.

1.49.„Проучвания върху етиологията, епизоотологията и диагностиката на заразната ектима по овцете и козите в България“
Водещ изпълнител: проф. д-р Р.Пешев, двм
Срок за изпълнение: 05.01.2015 – 31.12.2017 г.

1.50. „Проучване и анализ на епизоотичната обстановка в съседните на България страни с цел оценка на риска от проникване на екзотични особено опасни инфекции в Р.България в периода 2015 – 2017 г.“
Водещ изпълнител: проф. д-р Б.Ликов, двм
Срок за изпълнение: 05.01.2015 – 31.12.2017 г.

1.51. „Комплексен подход при диагностиката на ензоотичните аборти при преживните животни”
Водещ изпълнител: доц.д-р Константин Симеонов, двм
Срок за изпълнение: 01.2016 – 12.2018 г.

1.52. „Приложение на имунохистохимични и молекулярно-биологични методи за проучване на цирковирусните инфекции по свинете”.
Водещ изпълнител: гл.ас.д-р Ренета Петрова
Срок за изпълнение: 01.01.2016 – 30.12.2017 г.

Проблем 2 "Разработване, сравняване и внедряване на нови методи, средства и схеми за диагностика, профилактика и терапия на проблемни бактериални заболявания при животните"

Ръководител: доц. д-р С. Атанасова, двм

2.31. Разпространение, диагностика и контрол на илеита и дизентерията при прасетата за угояване и ремонт.
Водещ изпълнител: доц. д-р Албена Димитрова, двм
Срок за изпълнение: 05.01.2015 – 31.12.2017 г.

2.32. „Проучване наличието на паратуберкулозна инфекция при говеда, реагирали положително или съмнително на РРD туберкулин”.
Водещ изпълнител: гл.ас.д-р Таня Савова – Лалковска, двм
Срок за изпълнение: 01.01.2016 – 30.12.2018 г.

2.33. „Разпространение и методи за диагностика на антракса при животните”.
Водещ изпълнител: гл.ас.д-р Йоско Петков, двм
Срок за изпълнение: 01.01.2016 – 31.12.2018 г.

2.34. „Проучване на Lactococcus graviae”.
Водещ изпълнител: доц.Петя Орозова
Срок за изпълнение: 01.03.2016 – 01.13.2018 г.

Проблем 3 ”Епизоотология, диагностика и разработване на схеми за профилактика и борба с инвазионните болести по животните”

Ръководител: доц. д-р Т. Костова

3.27. „Ролята на паразити от род Eimeria при ентеропатиите по домашния заек (Oryctolagus cuniculi)”
Водещ изпълнител: доц.д-р Т. Костова, двм.
Срок за изпълнение: 2014 - 2016 г.

3.28. „Видов състав и разпространение на ендопаразити при дребни преживни животни в България“
Водещ изпълнител: проф. д-р Валентин Радев, двм
Срок за изпълнение: 05.01.2015 – 31.12.2017 г.

3.29. „Проучване върху възможностите за интегриран контрол на хелминтозите при дребните преживни животни в системата на биоекологичното земеделие”
Водещ изпълнител: проф. д-р Паскал Желязков, двм
Срок за изпълнение: 02.01.2016 – 31.12.2018 г.

3.30. „Проучвания върху разпространението на Alaria alata при дивите свине в България”.
Водещ изпълнител: гл. ас д-р Николай Лалковски, двм
Срок за изпълнение: 01.01.2017 – 30.12.2019 г.

Проблем №4 ”Национална програма за осигуряване на безопасността и качеството на суровини, продукти и храни от животински произход ”

Ръководител: проф.д-р Хр.Даскалов, двм.

4.38. „Проучвания върху микробната резистентност на изолати Salmonella spp. и Listeria spp. от храни и суровини за тяхното производство и ферми“
Водещ изпълнител: гл. ас. д-р Ева Гюрова, двм
Срок за изпълнение: 01.07.2014 – 30.06.2017 г.

4.39. „Разработване и валидиране на вътрешно лабораторен метод за контрол на остатъчни количества Карбадокс и Олаквиндокс в проби от животински произход“
Водещ изпълнител: доц.д-р Тодорка Янковска – Стефанова, двм
Срок за изпълнение: 05.01.2015 – 01.07.2017 г.

4.40. „Проучване съдържанието на хистамин в риби и рибни консерви, определен чрез течнохроматографски метод“.
Водещ изпълнител: гл. ас Гинка Калинова
Срок за изпълнение: 05.01.2015 – 30.12.2017г.

4.41. „Проучване възможностите за използване на някои лекарствени средства като родентициди в условията на предприятията на хранително-вкусовата промишленост”
Водещ изпълнител: проф.д-р Славея Кесякова, двмн
Срок за изпълнение: 01.01.2016 – 31.12.2018 г.

4.42. „Проучване върху разпространението, методите за доказване и характеристиката на норавируси в миди от Българското крайбрежие на Черно море“.
Водещ изпълнител: гл. ас. д-р Гергана Крумова, двм
Срок за изпълнение: 01.01.2017 – 31.12.2019 г.

4.43. „Проучване върху наличието на AFMI в мляко и млечни продукти чрез ELISA техника в България“
Водещ изпълнител: д-р Николай Чипилев
Срок за изпълнение: 01.01.2017 – 30.12.2019.

Проблем №5 „Микологични,токсикологичнинедоимъчни и фармакологични проблеми при отглеждане на животните и защита на околната среда”

Ръководител: доц. д-р Ю.Ташева, двм

5.32. Мониторинг на пестициди и микотоксини в сенажи и силажи, произведени в България
Водещ изпълнител: гл. ас. д-р Юлиана Ташева, двм
Срок за изпълнение: 01.07.2014 – 01.07.2017 г.

5.34. „Мониторинг на ДОН във фуражи за пилета –бройлери”
Водещ изпълнител: ас.д-р Божил Пеев Пеев
Срок за изпълнение: 01.01.2016–31.12.2018 г

Научноизследователски докторски програми

1. „Етиологични и молекулярно-биологични проучвания на щамове на Инфлуенца А вируси при свине”
Докторант: ас. Искра Иванова Славчева
Срок за изпълнение: 01.09.2013 – 01.09.2016 г.

2. „Проучвания върху разпространението и диагностиката на някои вирусни инфекции по медоносната пчела”
Докторант: д-р Адриан Петров Чаков
Срок за изпълнение: 01.02.2014 - 01.02.2017 г.

3. „Проучвания върху разпространението на Staphylococcus spp. и тяхното токсинопродуциране в суровини и храни”
Докторант: д-р Теодора Николаева Иванова
Срок за изпълнение: 01.02.2014 - 01.02.2018 г.

4.„Епизоотологични и молекулярнобио- логични проучвания на ИПН вирусни щамове”
Докторант: д-р Екатерина Михайлова Милева
Срок за изпълнение: 01.02.2014 - 01.02.2018 г.

5. „Сравнителни изследвания на серологични методи за диагностика на бруцелоза”
Докторант: Събин Димитров Хаджиев
Срок за изпълнение: 01.02.2014 - 01.02.2018 г.

6. „Сравнителни изследвания на специфичността и биологичния потенциал на различни партиди туберкулини”
Докторант: Гергана Пламенова Михалкова
Срок за изпълнение: 01.02.2014 - 01.02.2018 г.

7. „Проучвания върху инсекти от род Phlebotomus (Diptera/Psihodidae/ Phlebotominae)”
Докторант: ас. Ивелина Борисова Катеринова
Срок за изпълнение: 01.12.2014 - 01.12.2018 г.

8. „Контрол на инфекциозните заболявания и оценка на риска на фермите за аквакултури”
Докторант: ас. д-р Светлина Борисова Кирова
Срок за изпълнение: 05.01.2015 - 05.01.2019 г.

9. „Епизоотологично проучване върху ехинококозата при крайни и междинни гостоприемници”
Докторант: д-р Ерсин Ибрахимов Ахмедов
Срок за изпълнение: 01.08.2014 - 01.08.2018 г.

10. „Хигиенни проучвания върху замърсяването с тежки и токсични метали на пчелен мед и някои пчелни продукти”
Докторант: гл. ас. Маргарита Маринова
Срок за изпълнение: 01.12.2014 - 01.12.2017 г.

11. „Проучвания върху имугенността и серологичната активност на О – полизахарид от бруцели (Br. abortus) и опити за отдиференциране на неспецифичните серологични реакции”
Докторант: гл. ас. д-р Петкана Желязкова Бадарова
Срок за изпълнение: 15.12.2014 - 15.12.2017 г.

12. „Проучвания върху цирковирусната инфекция при свинете в България”
Докторант: гл. ас. д-р Ренета Тодорова Петрова
Срок за изпълнение: 15.12.2014 - 15.12.2017 г.

13. „Етиологични и епизоотологични проучвания върху заразната ектима по овцете и козите в България”
Докторант: Д-р Людмил Желев Иванов
Срок за изпълнение: 01.04.2015 - 01.08.2019 г.

14. „Идентификация и контрол на епизоотичните рискове в обекти на хранителната промишленост”
Докторант: Д-р Николай Маринчев Чолаков
Срок за изпълнение: 01.08.2015 - 01.08.2019 г.

15."Проучвания на микрофлората и влияние на полибактериален имуномодулатор върху някои фактори на естествената резистентност при есетрови риби"
Докторант: Д-р Преслава Людмилова Петрова
Срок за изпълнение: 03.02.2017 - 01.08.2020 г.