Секция "Незаразни болести"

Ръководител: гл. ас. д-р Юлиана Ташева, двм
Име Юлиана Ташева
Научнозвание/степен Главен асистент
Телефони 0879497490
Факс 02 952 5306
E-mail Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Секция “Незаразни болести” е структурна част от Националния център по здравеопазване на животните при НДНИВМИ София. Тя включва следните лаборатории:

  • НРЛ „Животински протеини във фуражите”
  • Лаборатория „Микотоксикология и екотоксикология”
  • Лаборатория „Зоохигиена , клинична патология на животните и болести на репродукцията”
  • Лаборатория „Контрол на ВМП”

НРЛ „Животински протеини във фуражи” е създадена през 2001 година за превенция на страната от спонгиформна енцефалопатия по преживните животни. Тя е единствената в Р.България, извършваща тези изследвания в държавната структура. Работи се съгласно изискванията на Регламент (ЕС) №51/2013, като методът светлинна микроскопия – т.2.1 е акредитиран от Българска служба по акредитация. Лабораторията има за задача да упражнява контрол за наличие на нерегламентирани протеини от животински произход във фуражи и компоненти за тях. НРЛ участва успешно в ежегодните тестове за компетентност, организирани от Референтната лаборатория на ЕС за контрол на присъствието на животински протеини във фуражи за животни.

Лаборатория “Микотоксикология и екотоксикология” изследва замърсяването на фуражите и фуражните суровини с микотоксини и пестициди.

Наличието и разпространението на тези две групи токсични вещества уврежда здравето, продуктивностт и репродуктивните качества на животните, птиците и домашните любимци, а не рядко водят и до смърт. Контролът, извършван в лабораторията, служи за превенция на скрити и явни икономически загуби, като изпитванията подпомагат разследването на неволни или умишлени инциденти с отравяне на продуктивни животни, пчели, риби и домашни любимци.

Достоверността на резултатите се гарантира чрез използване на съвременна, високотехнологична, прецизна и модерна апаратура, под ръководството на националните специалисти в областта на токсикологията. Лабораторията гарантира компетентно, бързо и коректно предоставяне на резултатите на своите клиенти.

Лаборатория „Зоохигиена , клинична патология на животните и болести на репродукцията” провежда проучвания върху актуални проблеми, свързани с екологията на съвременното животновъдство, опазване на околната среда, нормативни документи за оптимизиране на технологичните фактори, стандарти, норми и нормали по строителна зоохигиена и микроклимат, диетология на храненето и хуманно отношение към животните. Акредитирани методи в лабораторията са за определяне съдържанието на азот и изчисляване съдържанието на суров протеин, определяне съдържанието на мазнини и определяне на влага във фуражите. В направление „Клинична патология” се извършват биохимични и хематологични изследвания с цел диагностика на заболяванията по животни с нарушения в обмяната на веществата. Изследват се проби от кръв и урина със съвременни методи и апаратура за определяне на пълна кръвна картина, съдържание на калций, фосфор, общ белтък, креатинин, кръвна захар, СУЕ, хемоглобин, селен, неорганичен фосфор, магнезий, албумини и алкален резерв. По отношение на репродукцията се правят изследвания за установяване качеството и годността на семенна течност и ембриони. Прави се оценка на репродуктивните качества на различни разплодни животни и се разработват методи и схеми за асистиране на репродукцията с цел повишаване плодовитостта при животните.

Лаборатория „Контрол на ветеринарномедицински препарати” извършва изпитване на физикохимичните показатели на ветеринарномедицинските продукти (ВМП) за установяване на съответствие със спецификациите на производителя на ВМП, с цел контрол и оценка на качеството на продукта. Лабораторният контрол се извършва в следните основни направления:

І. В национален мащаб:

  • Оценка на качеството на ВМП, които постъпват със заявление в БАБХ за издаване лиценз за употреба по национална процедура (контрол на крайния продукт по време на лицензиране). Извършва се анализ на крайния продукт.
  • Изпитване на ВМП за осъществяване на контрол на пазара на ВМП
  • Изпитване на съмнителни ВМП – краен продукт и активни субстанции, възложени от външни организации – полиция, митници и др.

ІІ. В рамките на ЕС:

Лабораторията работи в сътрудничество с Европейския Директорат за качество на лекарствата (EDQM) и е член на организацията на Европейските лаборатории за официален контрол на лекарствата към EDQM (GEON). В това направление Лабораторията участва в проекти на EDQM, международни междулабораторни тестове за пригодност и следва препоръките и ръководствата на организациите.

Лаборатория „Контрол на ветеринарномедицински препарати” е оборудвана с необходимата съвременна апаратура за осъществяване на дейността си и висококвалифициран персонал в тази област.


Състав:

гл.асистент д-р Юлиана Ташева, двм

гл.ас.д-р Методи Петричев, двм

гл.ас.д-р Иван Лалев, двм

гл.ас.д-р Георги Калистратов

асистент д-р София Иванова

химик Румяна Михайлова

химик Елизабет Ангелова

инж.Лиляна Вучкова

д-р Емилия Григорова

лаборант Гергана Цанева

лаборант Николинка Живкова

лаборант Стоилка Венева