Секция "Паразитология и ДДД"

Ръководител: доцент д-р Таня Костова, двмн

Kostova

Име Таня Костова
Научнозвание/степен Доцент, двм
Телефони (02) 9523903 вътр.211
Факс (02) 9525306
E-mail taniakostova @vetinst-bg.com
Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.
Кабинет 208

Секция „Паразитология” е едно от най-старите структурни звена в НДНИВМИ. Създадена е първоначално като отдел „Паразитни болести”, който по- късно е преобразуван в секция „Паразитология” с три лаборатории хелминтология, протозоология и арахноентомология.

В настоящия момент структурата на секцията включва две национални референтни лаборатории:

  • НРЛ „Паразитозоонози- трихинела, ехинококус и анизакис”
  • НРЛ „ Лептоспироза по животните”

и една диагностична лаборатория „Паразитни болести по животните и ДДД”.

В НРЛ „Паразиотозоонози- трихинела,ехинококус,анизакис” се извършва диагностика на паразитози ,причиняващи заболявания при хора и животни. Лабораторията участва ежегодно в междулабораторни изпитвания за установяване на ларви на Trichinella spp, PCR за видово определяне на трихинелни ларви, определяне на L3 Anisakis spp,организирани от EU-RL for parasites, Instituto superiore di sanita, Rome,Italy. В качеството си на национална референтна лаборатория НРЛ „Паразитозоонози” оказва методическо ръководство на диагностичните лаборатории в системата на БАБХ, частни лаборатории и лаборатории към кланици за установяване на трихинела. Провежда обучения и организира междулабораторни изпитвания с тези лаборатории. Лабораторията е акредитирана от ИА БСА за Референтен метод на смилане с магнитна бъркалка по Регламент (ЕО) 2075 НРЛ “Лептоспироза” е акредитирана по БДС ISO EN 17025 за микроаглутинационен тест за установяване на антитела срещу Leptospira spp. Оказва методическо ръководство,провежда обучения и организира междулабораторни изпитвания с тези лаборатории.

В лабораторията „Паразитни болести по животните и ДДД” се извършва диагностика и видово диференциране на различните видове хелминти, протозои, арахниди и инсекти паразитиращи по домашните и диви животни и птици- фасциоли, дикроцелиум, парамфистоми, различните видове тении паразитиращи по животните и човека, кръгли червеи паразитиращи по животните и човека, различните видове протозои и предизвикваните от тях заболявания като лайшманиозата, трихомонозата, хистомонозата и хексамитозата по птиците, кокцидиите и кокцидиозите , токсоплазмозата, кръвноклетъчните паразити от род Babesia, Theileria, Borelia, различните видове членистоноги –иксодидни( пасищни) кърлежи, крастни кърлежи, аргаси(капуши), кокошинки, насекоми вредители по селскостопанските животни – табаниди, кръвосмучещи мухи, стомашни, кожни и кухинни оводи предизвикващи гастрофилозата, хиподермозата и естрозата съответно, куликоиди, флеботомуси(папатаци), бълхи, въшки, дървеници и други.Специалисти от лабораторията разработват научно-приложни проблеми на ДДД дейността в условията на промишленото животновъдство, хранително-вкусовата и фуражната промишленост- разработват и внедряват в практиката съвременни средства за дезинфекция, дезинсекция, дератизация и инструктивни материали за приложение и организиране на ДДД мероприятията в обектите под ветеринарен контрол.

В научно отношение секцията извършва изследвания за изясняване етиологията, биологичните, епизоотологични и екологични особености на различните видове хелминти, протозои и ектопаразити, взаимоотношенията паразит – гостоприемник, паразитозоонозите, въпросите на диагностиката, екстензитета и интензитета на инвазиите и методите и средствата за ефективна профилактика и терапия. Специалистите от лабораторията са на разположение за оказване на пряка научна и методична помощ на нуждаещи се фермери и собственици на предприятия за добив и преработка на суровини, храни и продукти от животински произход.

В секция „Паразитология и ДДД” работят високо квалифицирани професори, доценти, асистенти и специалисти.


Състав:

доц.д-р Таня Костова, двм

проф.д-р Неделчо Неделчев, двмp

проф.д-р Славея Кесякова, двмн

проф.д-р Валентин Радев, двм

гл.ас.д-р Николай Лалковски, двм

гл.ас.д-р Петър Събев, двм

ас.Ивелина Катеринова

д-р Снежанка Каменова