Секция "Екзотични и особено опасни инфекции"

Ръководител: доц. д-р Кирилова, двм
Име Кирилова
Научнозвание/степен Доцент, двм
Телефони (02) 9345402
Факс (02) 8341004
E-mail
Кабинет база кв. „Връбница”,бул. ”Ломско шосе” № 190

Секция „Екзотични и особено опасни инфекции” е една от най-новите структурни единици в НДНИВМИ. Създадена е при последното преструктуриране през 2001 година. В състава й влизат пет Национални референтни лаборатории, които са акредитирани по IS0 17025.

  • НР Лаборатория по “Шап и везикулозни болести по животните”
  • НР Лаборатория по “Син език и невезикулозни инфекции”
  • НР Лаборатория по “Африканска чума с вирусни болести по конете“
  • НР Лаборатория по “Класическата и африканската чума по свинете”
  • НР Лаборатория по “ Инфлуенца “А“ и Нюкасълската болест по птиците”
  • “Регионална диагностична лаборатория по Инфлуенца “А“ и Нюкасълската болест по птиците” гр. Аксаково, Варна.

Основната дейност на секцията е свързана с лабораторната диагностика, епизоотологията, етиологията и профилактиката на заболяванията по животните, включени в единната листа на Световната организация по здравеопазване на животните (OIE) в Париж.

Секцията има пълна диагностична готовност за екзотичните вирусни болести африканска чума по свинете и африканска чума по конете, както и диагностицирането на основните заболявания по еднокопитните животни – инфекциозна анемия, ринопневмонит, вирусен артерит, грип и Западно Нилска треска.

През годините специалистите в секцията се изградиха и утвърдиха като учени със статут на републикански специалисти в съответните научни области.

В периода от основаването на секцията успешно са защитени две дисертации за получаване на научната степен „доктор на ветеринарномедицинските науки” и две за получаването на образователна и научна степен „доктор”.

НР Лаборатория “Шап и везикулозни болести по животните”

Тя е една от най-старите в института и води началото си от 1951 г. Тук се извършва диагностична и научноизследователска работа в областта на заболяванията Шап по животните, везикулозна болест по свинете и везикулозен стоматит по говедата конете и свинете. Лабораторията е оборудвана с апаратура за серологичен надзор на шапа, както и за вирусологична и PCR диагностика.

НР Лаборатория “Син език и невезикулозни инфекции”

Лабораторията е създадена в отговор на епизоотиите от син език през 1999 г. и 2001 г. В нея се извършва научноизследователска и диагностична дейност на заболяванията син език, епизоотична хеморагична болест по елените, заразен нодуларен дерматит по говедата и шарка по овцете и козите.

Лабораторията е оборудвана с апаратура за молекулярно биологичните методи за диагностика на вируса на синия език с помощта на конвенционална PCR и „rеal time” RT-PCR, което позволява едновременното откриване, както на „източните”, така и на „западните” гено-типове на вируса.

Лабораторията разполага с вирусна банка от стандартни и референтни щамове BTV и има пълна диагностичната готовност съгласно европейските норми и изисквания.

НР Лаборатория “Африканска чума с вирусни болести по конете“

Лабораторията е създадена през 1986 година. Извършва диагностика на екзотичните вирусни болести африканска чума по конете и Западно Нилска треска, както и диагностицирането на основните заболявания по еднокопитните животни –инфекциозна анемия, ринопневмонит, вирусен артерит и грип.

Лабораторията е оборудвана с апаратура за молекулярно биологичните методи за диагностика на вирусите при еднокопитните с помощта на конвенционална PCR и „rеal time” RT-PCR.

НР Лаборатория “Класическа и африканска чума по свинете”

Лабораторията е обособена като самостоятелна структурна единица през 1974 година.

Лабораторията класическа чума по свинете е оборудвана с най-съвременна апаратура позволяваща използването в диагностичната практика на бързи,точни и чувствителни методи. Внедрени са директният и индиректният метод за доказване на вируса на КЧС на органни препарати и клетъчни култури, Елайза-методите за доказване на вирус и антитела. Въведени в рутинната диагностика на КЧС и АЧС са молекулярно-биологичните методи с използването на RT-PCR и RT-PCR в реално време, вирусизолационната и вируснеутрализационната диагностични схеми на основата на имунопероксидазната реакция.

НР Лаборатория “ Инфлуенца “А“ и Нюкасълската болест по птиците”

Лабораторията е изградена през 1985 г.,В лабораторията се извършват вирусологични и серологични изследвания на Нюкьсълска болест и Инфлуенца А по птиците.

В лабораторията са разработени и апробирани най-подходящите молекулярно биолгични и класически методи за вирусологична и серологична диагностика на тези две заболявания.

“Регионална диагностична лаборатория по Инфлуенца “А“ и Нюкасълската болест по птиците” гр. Аксаково, Варна

Лабораторията е създадена през февруари 2007 г. като филиал на НРЛ по AI и NDV София. Оборудвана изцяло с помощта на Департамента по Земеделие към Посолството на САЩ в България и от Правителството на САЩ и носи името на тогавашния аташе по земеделие г-н Браян Гогин.

Основната дейност на лабораторията е насочена към извършване на диагностична и научноизследователска дейност по въпросите на силно и слабо вирулентните птичи грипни вируси и Параинфлуенцата (Нюкасълска болест) по птиците у нас.

Georgiev1