";}; ?>

Финанси и управление на собствеността

Началник отдел
Виолета Борисова

Име Виолета Борисова
  Магистър икономист
Телефони (02) 9521441, 9523903
Факс (02) 9525306
E-mail Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.
Кабинет 238

Функции

 1. Организира процеса по разработване и съставяне на средносрочната бюджетна прогноза и проектобюджета на НДНИВМИ.
 2. Координира осъществяването на програмното и ориентирано към резултати бюджетно планиране съгласно нормативните изисквания.
 3. Изготвя ежемесечни и тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета на НДНИВМИ;
 4. Изготвя периодични анализи, свързани с изпълнението на приходната и разходната страна на бюджета;
 5. Анализира разходването на средствата за заплати, допълнителните и други възнаграждения по месеци и прави целесъобразни предложения;
 6. Организира и осъществява счетоводната дейност на НДНИВМИ със Закона за счетоводството, действащата нормативна уредба в бюджетната сфера и разработения индивидуален модел на счетоводна политика;
 7. Извършва счетоводно отчитане на приходите и разходите на бюджета на НДНИВМИ и изготвя отчета за касовото му изпълнение;
 8. Осигурява данните и изготвя ежемесечни и тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки;
 9. Съставя годишния финансов отчет на НДНИВМИ;
 10. Извършва счетоводното отчитане на приходите и разходите по пълна бюджетна класификация по счетоводни сметки от Сметкоплана за бюджетните предприятия;
 11. Съблюдава и осъществява текущ и последващ контрол по законосъобразното изготвяне, обработка и съхраняване на счетоводните документи;
 12. Участва в подготовката и извършването на годишните инвентаризации и изготвя доклад за състоянието на активите и пасивите до директора на НДНИВМИ;
 13. Осигурява съхраняването и ползването на счетоводната документация съгласно изискванията на Закона за счетоводството и ДДС № 20/2005 г.;
 14. Подпомага изграждането и функционирането на системите за финансово управление и контрол;
 15. Следи и отговаря за функционирането на системата за двойния подпис, като поемането на всяко финансово задължение или извършването на всеки разход се осъществява само след полагането на подписите на директора и началник ФУС;
 16. Поддържа регистър на недвижимите имоти - държавна собственост, предоставени за управление на НДНИВМИ;
 17. Следи за правилната експлоатация на собствеността и осигурява необходимата поддръжка на недвижимите имоти.
 18. Организира извършването на текущи ремонти, поправка на инвентар и съоръжения.
 19. Участва в разработването и поддържането на правилата за пропускателния режим и плана за охрана на административната сграда;