";}; ?>

Зачислени докторанти

There are no translations available.

Редовна форма на обучение

д-р Адриан Петров Чаков, докторант в редовна форма на обучение по научна специалност„Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните“ (4.03.12) на тема „Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания на животните” към секция „Аквакултури и болести по водни животни и пчели” при Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт, София за срок от три години Заповед № РД-10-014/21.01.2014 г., с научен ръководител проф. д-р Калинка Гургулова, двм.

д-р Божил Пеев Пеев, докторант в редовна форма на обучение по научна специалност “Патология на животните” (4.03.06) на тема „Високотехнологичен метод за ускорено рециклиране по биологичен път на оборската тор от интензивното животновъдство в Р.България” към секция „Незаразни болести“, при Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт, София за срок от три години, Заповед № РД-10-057/26.03.2013 г., с научен ръководител гл. ас. д-р Юлиана Ташева, двм.

Задочна форма на обучение

д-р Красимира Евгениева Петкова, докторант в редовна форма на обучение по научна специалност„Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните“ (4.03.12) на тема „Разпространение, диагностика и контрол на бактериални ентерити при прасета“ към секция „Бактериология и бактериални болести“ при Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт, София за срок от три години Заповед № РД-10-013/21.01.2014, изменена и допълнена със заповед № РД-10-120/03.07.2014 г., с научен ръководител доц. д-р Албена Димитрова, двм.

Ас. Ивелина Борисова Катеринова, докторант в задочна форма на обучение по научна специалност “Паразитология и инвазионни болести на животните и човека” (4.03.07) на тема „Проучвания върху инсекти от род Phlebotomus (Diptera/Psihodidae/Phlebotominae)” към секция „Паразитология“ при Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт, София за срок от четири години, Заповед № РД-10-0191/27.11.2014 г., с научен ръководител проф. д-р Неделчо Неделчев, двм.

Ас. д-р Светлина Борисова Кирова, докторант в задочна форма на обучение по научна специалност „Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните“ (4.03.12) на тема „Контрол на инфекциозните заболявания и оценка на риска на фермите за аквакултури” към секция „Аквакултури и болести по водни животни и пчели” при Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт, София за срок от четири години, Заповед № РД-10-0190/27.11.2014 г.,считано от 05.01.2015 г., с научен ръководител проф. д-р Ваня Дамянова Чикова, двм

д-р Ерсин Ибрахимов Ахмедов, докторант в задочна форма на обучение по научна специалност “Паразитология и инвазионни болести на животните и човека” (4.03.07) на тема „Епизоотологично проучване върху ехинококозата при крайни и междинни гостоприемници” към секция „Паразитология“ при Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт, София за срок от четири години, Заповед № РД-10-126/15.07.2014 г., с научен ръководител проф. д-р Паскал Желязков, двм.

Гергана Пламенова Михалкова магистър-инженер по биотехнологии, докторант в задочна форма на обучение по научна специалност „Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните“ (4.03.12) на тема „Сравнителни изследвания на специфичността и биологичния потенциал на различни партиди туберкулин“, към секция „Бактериология и бактериални болести“ при Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт, София за срок от четири години, Заповед № РД-10-010/21.01.2014 г., научен ръководител доц. д-р Магдалена Боновска, двм.

Събин Димитров Хаджиев магистър-инженер по биотехнологии, докторант в задочна форма на обучение по научна специалност „Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните“ (4.03.12) на тема „Сравнителни изследвания на серологични методи за диагностика на бруцелоза” към секция „Бактериология и бактериални болести“ при Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт, София за срок от четири години, Заповед № РД-10-009/21.01.2014 г., научен ръководител доц. д-р Стоянка Атанасова, двм.

д-р Екатерина Михайлова Милева, докторант в задочна форма на обучение по научна специалност „Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните“ (4.03.12) на тема „Епизоотологични и молекулярнобиологични проучвания на ИПН вирусни щамове“ към секция „Аквакултури и болести по водни животни и пчели” при Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт, София за срок от четири години, Заповед № РД-10-011/21.01.2014 г., научен ръководител проф. д-р Ваня Чикова, двм.

д-р Теодора Николаева Иванова, докторант в задочна форма на обучение по научна специалност “Ветеринарно-санитарна експертиза” (4.03.11) на тема „Проучвания върху разпространението на Staphylococcus spp. и тяхното токсинопродуциране в суровини и храни” към секция„ВСЕ на хранителни продукти от животински произход” в НЦ по безопасност на хранителните продукти от животински произход при Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт, София за срок от четири години, Заповед № РД-10-012/21.01.2014 г., с научен ръководител проф. д-р Христо Даскалов, двм.

д-р Мария Томова Христова, докторант в задочна форма на обучение по научна специалност „Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните“ (4.03.12) на тема „Инфекциозна анемия по пилетата (Chicken Infectious Anemia) и асоциирани инфекции – етиопатогенетични и епизоотологични проучвания“ към секция „Вирусология и вирусни болести“ при Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт, София за срок от четири години, Заповед № РД-10-34/20.03.2012 г., с научен ръководител доц. д-р Константин Симеонов, двм.

Асистент д-р София Любомирова Иванова, докторант в задочна форма на обучение по научна специалност “Патология на животните” (4.03.06) на тема „Сравнителни токсикологични и клинико-фармакологични изследвания на български цинков метионат и цинков сулфат при пилета-бройлери“ към секция „Незаразни болести“, при Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт, София за срок от четири години, Заповед № РД-10-33/20.03.1012 г., с научен ръководител Главен асистент д-р Методи Петричев, двм.

Самостоятелна форма на обучение

гл. ас. Людмил Желев Иванов, докторант, самостоятелна форма на обучение по научна специалност „Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания на животните” (4.03.12) към секция „Вирусология и вирусни болести“ при НДНИВМИ на тема „Етиологични и епизоотологични проучвания върху заразната ектима по овцете и козите в България” Заповед № РД-10-035/31.03.2015 г., с научен консултант проф. Райко Димитров Пешев, двм.

гл. ас. д-р Петя Петкова Иванова, докторант, самостоятелна форма на обучение по научна специалност „Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания на животните” (4.03.12) към секция „Екзотични и особено опасни инфекции“ при НДНИВМИ на тема „Епизоотологичен надзор, оценка и модел за управление на риска от проникване и разпространение на африканската чума по свинете в Р. България” Заповед № РД-10-036/31.03.2015 г., с научни консултанти проф. д-р Михни Люцканов Стоянов, двмн, и доц. д-р Емилия Радева Иванова, двм.

гл. ас. Маргарита Георгиева Маринова, докторант, самостоятелна форма на обучение по научна специалност „Ветеринарно-санитарна експертиза” (4.03.11) на тема „Хигиенни проучвания върху замърсяването с тежки и токсични метали на пчелен мед и някои пчелни продукти” към Национален център по безопасност на храните при Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт, София за срок от три години Заповед № РД-10-0189/19.11.2014 г., с научни консултанти проф. д-р Христо Йорданов Даскалов, двм, и проф. д-р Калинка Иванова Гургулова.

гл. ас. д-р Ренета Тодорова Петрова, докторант, самостоятелна форма на обучение по научна специалност „Патология на животните” (4.03.06) на тема „Патоморфологични проучвания върху цирковирусната инфекция при свинете в България” към секция „Вирусология и вирусни болести“ за срок от три години, считано от 05.12.2015 г., с научни консултанти проф. д-р Райко Димитров Пешев, двм, и доц. д-р Димитрина Казачка, двм.

гл. ас. д-р Петкана Желязкова Бадарова, докторант, самостоятелна форма на обучение по научна специалност„Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните“ (4.03.12) на тема „Проучвания върху имугенността и серологичната активност на О – полизахарид от бруцели (Br. abortus) и опити за отдиференциране на неспецифичните серологични реакции” към секция „Бактериология и бактериални болести“, считано от 05.12.2015 г., с научен консултант доц. д-р Стоянка Атанасова.

асистент д-р Искра Иванова Славчева, докторант в самостоятелна форма на обучение по научна специалност „Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните“ (4.03.12) на тема „Етиологични и молекулярно-биологични проучвания на щамове на Инфлуенца А вируси при свине“ към секция „Екзотични и особено опасни инфекции“ при Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт, София за срок от три години, Заповед № РД-10-112/07.08.2013 г., с научен ръководител доц. д-р Габриела Гужгулова, двм.