";}; ?>

Експертна

В рамките на своята компетентност служителите на НДНИВМИ извършват следната експертна дейност:

 1. Участват в определянето на националните приоритетни направления в областта на здравеопазване на животните, безопасността на храните и фуражите
 2. Участват в изпълнението на Европейски рамкови програми за научни изследвания, технологичното развитие и иновационната политика на Р.България
 3. Провеждат експертни проучвания, оценки, лабораторни изпитвания, експертизи, анализи и прогнози свързани със здравеопазване на животните, безопасността на храните и фуражите.
 4. Изготвят научно -обосновани предложения за подобряване работата и квалификацията на кадрите в системата на БАБХ.
 5. Извършват потвърдителни, арбитражни и съдебни ветеринарно-медицински експертизи.
 6. Изготвят мотивирани експертни становища, заключения и доклади по конкретни професионални въпроси зададени от държавни органи и бизнес оператори .
 7. Участват в състава на работни групи по изготвяне на проекти за нормативни актове, стратегии и стандарти за храни и фуражи .
 8. Участват в идентифицирането на съществуващи и нововъзникващи рискови фактори по хранителната верига чрез въввеждане на адекватни лабораторни методи и практики.
 9. Разработват, внедряват и валидират съвременни методи за лабораторни изпитвания на качеството, безопасността на храните и фуражите..
 10. Участват в подготовката и провеждането на междулабораторни ринг-тестове в системата на БАБХ, с цел осигуряване качеството на лабораторните изпитвания
 11. Поддържат тясна връзка с НРЛ на страните членки и Европейските референтни лаборатории по здравеопазване на животните и опазване на общественото здраве.
 12. Участват в изготвянето на Единния многогодишен национален контролен план за храни и фуражи.
 13. Участват в обучението на лабораторните кадри свързано с контрола на качеството и безопасността на храните и фуражите в системата на БАБХ.
 14. Участват в експертни съвети на МЗХ, БАБХ и други организации разглеждащи въпроси за контрола на качеството и безопасността на храните.
 15. Съдействат за популяризиране на експертната дейност в системата на БАБХ, бизнес-операторите на храни и фуражи, неправителствени организации, ВУЗ,ССА, БАН и др.