";}; ?>

Информация

Националният център по безопасност на храни (НЦБХ) е основно структурно звено в Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт гр. София (НДНИВМИ). В НЦБХ се провеждат органолептични, физикохимични и микробиологични изпитвания на храни и суровини за тяхното производство. НЦБХ акредитирана лаборатория по БДС EN ISO/IEC 17025:2018 „Общи изисквания за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране" от Изпълнителна агенция "Българска служба по акредитация".

Със Заповед № РД 09-315/07.05.2015 г. на Министъра на земеделието и храните към НЦБХ са определени четири Национални референтни лаборатории:

•НРЛ "Салмонела, Кампилобактер, Стафилококи и Антимикробна резистентност"
•НРЛ "Листерия, Ешерихия коли и контаминанти на двучерупчести мекотели"(считано от 07.01.2020 г.името на лабораторията е променено на НРЛ "Листерия, Ешерихия коли и вируси в храните" със Заповед № РД 09-5 на Министъра на земеделието, храните и горите)
•НРЛ "Морски биотоксини"
•НРЛ "Водно съдържание на птиче месо"

Единствено в Националните референтни лаборатории се извършва биохимично и серологично потвърждаване и типизиране на всички съмнителни за Салмонела спп., Листерия спп. и Кампилобактер спп.изолати.

Информация за акредитацията на НЦБХ, може да намерите и на следния линк: https://www.nab-bas.bg/registar.html, като въведете регистрационния номер на Сертификата за акредитация на лабораторията /155ЛИ/.