";}; ?>

Информация

Изпитвателна регионална лаборатория гр. Стара Загора (ИРЛ гр. Стара Загора) при НДНИВМИ е акредитирана лаборатория съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018 „Общи изисквания за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране".

Изпитвателна лаборатория -Стара Загора е определила обхвата на дейностите в които извършва услуги на клиенти. Областите, в които ИЛ извършва услуги на клиенти са:

• Серологична диагностика на Бруцелоза при ЕПЖ и ДПЖ;
• Серологична Диагностика на Африканска чума п домашни и диви свине;
• Серологична Диагностика на Класическа чума по свинете;
• Серологична Диагностика на Ензоотична левкоза по ЕПЖ;
• Серологична Диагностика на Лептоспироза по ЕПЖ;
• Диагностика на Трансмисивни спонгиоформни енцефалопатии по ЕПЖ и ДПЖ;
• Диагностика на заболяването Трихинелоза чрез Референтен ензимен метод на смилане при домашни и диви свине;
• Диагностика на Африканска чума по свине чрез серологично изследване и чрез определяне геном на вируса на Африканската чума по свинете;
• Микроскопска диагностика на нозематоза по пчелите;
• Микроскопска диагностика на вароатоза по пчелите.

Лабораторията гарантира, че извършва дейностите по изпитване само за посочения обхват по начин удовлетворяващ изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018 и нуждите на клиента.