";}; ?>

Информация

Изпитвателна лаборатория „Аквакултури и болести по водни животни и пчели" (ИЛ АБВЖП) при НДНИВМИ е акредитирана лаборатория съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018 „Общи изисквания за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране". Състои се от две национални референтни лаборатории: НРЛ „Болести по риби, двучерупчести мекотели и ракообразни" и НРЛ „Болести по пчелите". Дейността на ИЛ АБВЖП е организирана в следните направления:

- Диагностика на вирусни болести по рибите: вирусна хеморагична септицемия (ВХС), инфекциозната хематопоетична некроза (ИХН), инфекциозна панкреатична некроза (ИПН), епизоотична хематопоетична некроза (ЕХН), инфекциозна анемия по сьомгите (ИАС), пролетна виремия по шарана (ПВШ), Кои херпесвирусна инфекция (КХВ).

- Диагностика на бактериални и паразитни болести по водните животни.

- Диагностика на болести по пчелите: Американски гнилец, Европейски гнилец, нозематоза и вароатоза.

Лабораторията е оборудвана със съвременни уреди и апарати в областта на тези направления.