";}; ?>

Информация

Изпитвателна регионална лаборатория гр. Велико Търново (ИРЛ гр. Велико Търново) при НДНИВМИ е акредитирана лаборатория съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018 „Общи изисквания за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране".

ИРЛ гр. Велико Търново е определила обхвата на дейностите, в които извършва услуги на клиенти. Областите, в които ИРЛ извършва услуги на клиенти са:

• Серологична диагностика на Бруцелоза по ЕПЖ и ДПЖ;
• Серологична диагностика на Заразен епидидимит по кочовете;
• Серологична диагностика на Ензоотична левкоза по ЕПЖ;
• Серологична диагностика на Лептоспироза по ЕПЖ и свине;
• Серологична диагностика на Класическа чума по свинете;
• Серологична диагностика на Африканска чума по домашни и диви свине;
• Молекулярна диагностика на Африканска чума по свинете (определяне геном на вируса на АЧС);
• Диагностика на Трансмисивни спонгиформни енцефалопатии по ЕПЖ и ДПЖ чрез бързи тестове.

Лабораторията гарантира, че извършва дейности по изпитване в посочения обхват, по начин удовлетворяващ изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018 и нуждите на клиента.