";}; ?>

Информация

Изпитвателна лаборатория „Екзотични и особено опасни инфекции" (ИЛ „ЕООИ") при НДНИВМИ е акредитирана лаборатория съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018 „Общи изисквания за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране". Състои се от пет национални референтни лаборатории: НРЛ „Класическа, африсканска чума по свинете и Каприпоксвируси", НРЛ „Инфлуенца А и Нюкясълска болест по птиците", НРЛ „Шап и чума по дребните преживни животни", НРЛ „Африканска чума по конете" и НРЛ „Син език по преживните животни". Дейността на ИЛ „ЕООИ" е организирана в следните направления:

- Диагностика на екзотични и особено опасни вирусни болести по домашните, източнобалканските и дивите свине.

- Диагностика на екзотични и особено опасни вирусни болести по едрите и дребни домашни и диви преживни животни.

- Диагностика на екзотични и особено опасни вирусни болести по домашните и диви птици.

- Диагностика на екзотични и особено опасни вирусни болести по домашните и диви еквиди.

- Лабораториите са оборудвана със съвременни уреди и апарати за диагностика на тези болести.