Защитени дисертации

Проф.д-р СВЕТОСЛАВ ПЕТРОВ МАРТИНОВ научна специалност „ВИРУСОЛОГИЯ”, шифър: 01.06.13 на тема „ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ НЯКОИ БИОЛОГИЧНИ, МОРФОЛОГИЧНИ И ИМУНОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА НА COXIELLA BURNETII, СЪСТОЯНИЕТО И ОСОБЕНОСТИТЕ НА ПРИРОДНАТА И СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ОГНИЩНОСТ НА КУ - ТРЕСКАТА В БЪЛГАРИЯ” към секция “Вирусология и вирусни болести по животните” при Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт – София през 2007 годиан - „Доктор на ветеринарномедицинските науки”.


 

Проф.д-р СТОИЛ ДЕНКОВ КАРАДЖОВ научна специалност 04.03.12 “Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните” на тема „ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ ДЕЗИНФЕКЦИОННИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ОСТРО ПРОТИЧАЩИ ВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ, НА МОДЕЛ ШАП ПО ЧИФТОКОПИТНИТЕ ЖИВОТНИ” към секция “Паразитология и ДДД” при Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт, София през 2007 година – „доктор на ветеринарномедицинските науки”.


 

Проф.д-р ГЕОРГИ КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ научна специалност 04.03.12 “Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните” на тема „ЕТИОЛОГИЧНИ, ЕПИЗООТОЛОГИЧНИ И ПАТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА БОЛЕСТТА СИН ЕЗИК ПО ПРЕЖИВНИТЕ ЖИВОТНИ В БЪЛГАРИЯ”към секция “Екзотични и особено опасни инфекции” при Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт, София през 2008 година – „доктор на ветеринарномедицинските науки”.


 

Проф.д-р ИВАЙЛО ИВАНОВ ЧЕНЧЕВ научна специалност 04.03.12 “Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните” на тема „ВЪРХУ ЕПИЗООТОЛОГИЯТА, ДИАГНОСТИКАТА И ИМУНОПРОФИЛАКТИКАТА НА НЯКОИ ВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ ПО ЕДНОКОПИТНИТЕ ЖИВОТНИ В БЪЛГАРИЯ” към секция “Екзотични и особено опасни инфекции” при Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт, София през 2008 година – „доктор на ветеринарномедицинските науки”.


 

Доцент д-р СЛАВЕЯ КЕСЯКОВА научна специалност 04.03.10 “ Дезинфекция, дезинсекция и дератизация” на тема „ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ ПРОБЛЕМИТЕ НА ХИГИЕННО-ПРОФИЛАКТИЧНИЯ И ПРОТИВОЕПИЗООТИЧЕН КОНТРОЛ ВЪРФУ ГРИЗАЧИТЕ В ЖИВОТНОВЪДНИТЕ ОБЕКТИ И ПРЕДПРИЯТИЯТА НА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ” към секция “Паразитология и ДДД” при Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт, София през 2009 година – „доктор на ветеринарномедицинските науки”.