";}; ?>

Документи за докторанти

 

Приложение 1 - Декларация за конфликт на интереси

Приложение 2 - Заявление за участие в конкурси за редовни и задочни докторанти

Приложение 3 - Заявление за участие в докторантура в самостоятелна подготовка

Приложение 4 - Индивидуален учебен план

Приложение 5 - Атестационен лист

Приложение 6 - Годишна план сметка

Приложение 7 - Декларация за достоверност на представените материали и информацията в тях

Приложение 8 - Информационна карта на НАЦИД за защитен дисертационен труд на български език

Приложение 9 - Информационна карта на НАЦИД за защитен дисертационен труд на английски език

Приложение 10 - Справка за минимални национални изисквания - образец

Приложение 11 - Декларация за авторско съгласие

Приложение 12 - Декларация за отсъствие на член на жури

Приложение 13 - Декларация за съгласие за участие в жури за научна степен

Приложение 14 - Заявление от докторант за защита на дисертация за ОНС, Доктор

Приложение 15 - Декларация за оригиналност

Заповед № РД 10-62/29.06.2020г.
Приложение 16 - Процедура за обучение на докторанти в НДНИВМИ

Приложение 17 - Политика за осигуряване на качеството на обучение по докторски програми в НДНИВМИ

Приложение 18 - Правила за организация на системата за оценяване и поддържане на качеството при обучение по докторски програми и развитие на академичния състав в НДНИВМИ