";}; ?>

Секция „Патология, паразитология и паразитни болести по животните, болести по водни животни и пчели“

Ръководител : Доц. д-р Николай Лалковски, двм
Име Николай Лалковски
Научнозвание/степен Доцент, двм
Телефони (02) 953 33 29
Факс (02) 952 53 06
E-mail Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.
Кабинет 206

Секция „Патология, паразитология и паразитни болести по животните, болести по водни животни и пчели" е към НЦЗЖ в НДНИВМИ. В структурно отношение секцията е формирана от сливането на секция „Паразитология" - едно от най-старите звена в института, секция "Незаразни болести" и секция „Аквакултури и болести по водни животни и пчели" - създадена през 1985 г. като самостоятелно звено в НДНИВМИ за решаване на проблемите на ветеринарната наука и практиката в областта на рибовъдството и пчеларството.

На настоящия етап в структурата на секция „Патология, паразитология и паразитни болести по животните, болести по водни животни и пчели" се включват пет НРЛ и три лаборатории:

• НРЛ „Паразитозоонози- трихинела, ехинококус и анизакис"
• Лаборатория „Паразитни болести по животните"
• НРЛ „ Лептоспироза"
• Лаборатория „Токсикология"
• НРЛ „Животински протеини във фуражи"
• НРЛ "Болести по риби, двучерупчести мекотели и ракообразни"
• НРЛ"Болести по пчелите"
• Лаборатория „Незаразни болести по животните и клинична патология"

В НРЛ „Паразиотозоонози- трихинела, ехинококус и анизакис" се извършва диагностика на паразитози, причиняващи заболявания при хора и животни. Лабораторията участва ежегодно в междулабораторни изпитвания за установяване на ларви на Trichinella spp, PCR за видово определяне на трихинелни ларви, определяне на L3 Anisakis spp, организирани от EU-RL for parasites, Instituto superiore di sanita, Rome, Italy. В качеството си на Национална референтна лаборатория „Паразитозоонози" оказва методическо ръководство на диагностичните лаборатории в системата на БАБХ, частни лаборатории и лабораториите към кланиците за установяване на трихинела. Провежда обучения и организира междулабораторни изпитвания с тези лаборатории. Лабораторията е акредитирана от ИА „БСА" за Референтен метод на смилане с магнитна бъркалка по Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1375. НРЛ "Лептоспироза" е акредитирана по БДС EN ISO/IEC 17025:2018 за Микроаглутинационен тест за установяване на антитела срещу Leptospira spp., оказва методическо ръководство, провежда обучения и организира междулабораторни изпитвания на диагностичните лаборатории в страната в системата на БАБХ. В лаборатория „Паразитни болести по животните" се извършва диагностика и видово диференциране на различните видове хелминти, протозои, арахниди и инсекти паразитиращи по домашни и диви животни и птици-фасциоли, дикроцелиум, парамфистоми, различните видове тении паразитиращи по животните и човек, кръгли червеи паразитиращи по животните и човек, различни видове протозои и причиняваните от тях заболявания като лайшманиоза, трихомоноза, хистомоноза и хексамитоза по птиците, кокцидии и кокцидиози, токсоплазмоза, кръвноклетъчните паразити от род Babesia, Theileria, Borelia, различните видове членестоноги– иксодидни (пасищни) кърлежи, крастни кърлежи, аргаси (капуши), кокошинки, насекоми вредители по селскостопанските животни – табаниди, кръвосмучещи мухи, стомашни, кожни и кухинни оводи предизвикващи гастрофилоза, хиподермоза и естроза съответно, куликоиди, флеботомуси (папатаци), бълхи, въшки, дървеници и други. В научно отношение се извършват изследвания за изясняване на етиологичните, епизоотологичните, екологичните и биологичните особености на различни видове хелминти, протозои и ектопаразити, взаимоотношенията паразит – гостоприемник, паразитозоонозите и въпросите свързани с диагностиката, екстензитета и интензитета на инвазиите и методите и средствата за ефективна профилактика и терапия. Специалистите от лабораторията са на разположение за оказване на научна и методична помощ на фермери и собственици на предприятия за добив и преработка на суровини, храни и продукти от животински произход.

НРЛ „Животински протеини във фуражи" е създадена през 2001 г. за превенция на страната от спонгиформна енцефалопатия по преживните животни. Понастоящем тя е структурна част от НЦЗЖ при НДНИВМИ и е единствената в България, извършваща тези изследвания в държавната структура. Работи се съгласно изискванията на Регламент (ЕС) №51/2013, като методът светлинна микроскопия – т.2.1 и Real time PCR метод за установяване на ДНК от преживни животни – т.2.2 са акредитирани от ИА „БСА". Лабораторията има за цел да упражнява контрол относно наличие на нерегламентирани протеини от животински произход във фуражи и компоненти за тях. НРЛ „Животински протеини във фуражи" участва успешно в ежегодните тестове за компетентност, организирани от Референтната лаборатория на ЕС за контрол на присъствието на животински протеини във фуражи за животни.

Лаборатория "Токсикология" изследва замърсяването на фуражите и фуражните суровини с микотоксини и пестициди. Наличието и разпространението на тези две групи токсични вещества увреждат здравето, продуктивността и репродуктивните качества на животните, птиците и домашните любимци, а не рядко водят и до летален изход. Контролът, извършван в лабораторията, служи за превенция на скрити и явни икономически загуби, като изпитванията подпомагат разследването на неволни или умишлени инциденти с отравяне на продуктивни животни, пчели, риби и домашни любимци. Достоверността на резултатите се гарантира чрез използване на съвременна, високотехнологична, прецизна и модерна апаратура, под ръководството на националните специалисти в областта на токсикологията. Лабораторията гарантира компетентно, бързо и коректно предоставяне на резултатите на своите клиенти.

Лаборатория „Незаразни болести по животните и клинична патология", провежда проучвания върху актуални проблеми, свързани с екологията на съвременното животновъдство, опазване на околната среда, нормативни документи за оптимизиране на технологичните фактори, стандарти, норми и нормали по строителна зоохигиена и микроклимат, диетология на храненето и хуманно отношение към животните. Акредитираните методи в лабораторията са за определяне съдържанието на азот и изчисляване съдържанието на суров протеин, определяне съдържанието на мазнини и определяне на влага във фуражите, сурови влакнини, калций, фосфор и др. В лабораторията се извършват биохимични и хематологични изследвания с цел диагностика на заболявания по животни с нарушена обмяна на веществата. Изследват се проби от кръв и урина със съвременни методи и апаратура за определяне на пълна кръвна картина, съдържание на калций, фосфор, общ белтък, креатинин, кръвна захар, СУЕ, хемоглобин, селен, неорганичен фосфор, магнезий, албумини и алкален резерв. По отношение на репродукцията се правят изследвания за установяване качеството и годността на семенна течност и ембриони. Прави се оценка на репродуктивните качества на различни разплодни животни и се разработват методи и схеми за асистиране на репродукцията с цел повишаване плодовитостта при животните.

В НРЛ „Болести по риби, двучерупчести мекотели и ракообразни" и НРЛ „Болести по пчелите" се осъществява диагностична дейност за установяване на вирусни, бактериални и паразитни болести по риби, аквакултури, пчели и буби, както и научноизследователска и експертна дейност в областта на патологията на тези видове. Извършва се контрол при внос и износ на партиди оплоден хайвер, зарибителен и разплоден материал, пчели майки, на пчелни продукти - мед, восък, прополис и цветен прашец за храна на човека и пчелите, за фармацевтични и технически цели, за производство на восъчни основи и др., в т.ч. и арбитражни изследвания. В НРЛ „Болести по риби, двучерупчести мекотели и ракообразни" се извършва диагностика за установяване на вирусна хеморагична септицемия по пъстървата, инфекциозна хемопоетична некроза, инфекциозна панкреатична некроза, пролетна виремия по шарана, ренибактериоза, аеромоноза, йерсиниоза, миксобактериоза, миксоматоза, ихтиофтириоза, костиоза, лернеоза при интензивно отглежданите в страната видове риби- пъстърва, сивен, шаран, европейски канален сом, растителноядни (амур), толстолоб, есетрови риби. В НРЛ „Болести по пчелите" се диагностицират подлежащи на обявяване и значими за страната заболявания, като американски и европейски гнилец, нозематоза, акароза, вароатоза, малък кошерен бръмбар, кошерен акар, микотични и вирусни болести по пчелите. В лабораторията се извършват също задължителните изследвания и контрол на всички партиди внос и износ на пчелни продукти.

По-голяма част от методите на изпитване в секция „Патология, паразитология и паразитни болести по животните, болести по водни животни и пчели" са акредитирани, съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018. В секцията работят високо квалифицирани професори, доценти, асистенти и специалисти.

Състав:
Проф. д-р Паскал Желязков, двм
Проф. д-р Валентин Радев, дн
Доц. д-р Николай Лалковски, двм
Доц. д-р Юлиана Ташева, двм
Доц. Петя Орозова, дб
гл.ас. Иван Лалев, двм
гл.ас. Божил Пеев, двм
гл.ас. София Иванова, двм
гл.ас. д-р Георги Калистратов
ас. д-р Снежанка Каменова
ас. д-р Екатерина Милева
Инна Мутафчиева, ветеринарен лекар
Светлина Кирова, ветеринарен лекар
Росен Александров, ветеринарен лекар
Соня Такова, агроном
Ивелина Катеринова, биолог
Гергана Цанева, химик
Даниела Колева, химик