";}; ?>

За нас

There are no translations available.


Кратка историческа справка

Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ) е създаден през 1901 година. Първоначално той стартира като малка санитарно-бактериологична станция с персонал от няколко човека.

През 1924 година станцията прераства във Ветеринарен бактериологичен институт, по-късно преименуван на Централен ветеринарно бактериологичен институт.

През 1963 година към него са присъединени създадените междувременно Върховен хигиенен и контролен институт за животински продукти, Института по вирусология, а малко по-късно Института по незаразни болести и части от Института по биология и патология на размножаването той е преименуван във Ветеринарен институт по заразни и паразитни болести.

През 1976 година Института е включен в структурите на новосформираното НПО ”Ветеринарно дело” към Министерството на земеделието и хранително-вкусовата промишленост и преименуван на Централен научноизследователски ветеринарномедицински институт (ЦНИВМИ).

През втората половина на 90-те години ЦНИВМИ е включен в структурата на Селскостопанска академия.

От 2001 година Института отново е прехвърлен в структурата на Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС), като е преименуван на Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ).

От 25.01.2011 г., съгласно Закона за БАБХ, ДВ 8/2011 г., НДНИВМИ е специализирана структура на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) за провеждането на научноизследователска и лабораторно-диагностична дейност.

През всички периоди от развитието на НДНИВМИ основните цели и задачи са били опазване здравето на животните от заразни, паразитни и незаразни заболявания и токсикози, подобряване на условията за добив, преработка, съхранение и търговия с безопасни за здравето на консуматора животински продукти и екологична среда за модерно животновъдство и производство на храни.

Дейностите на НДНИВМИ са насочени в няколко основни направления:

 • научноизследователска, научноприложна, диагностична и експертна дейност в областта на здравеопазването на животните и микробиологичната безопасност на суровини, храни, фуражи и обекти от околната среда;
 • обучение на докторанти, провеждане на следдипломни специализации и курсове за повишаване квалификацията на специалисти;
 • участие в разработването на програми за обучение на студенти и специализанти; участие в разработването на програми за профилактика и ерадикация на болестите по животните;
 • методическа помощ за диагностика на болестите по животните и микробиологичен контрол на суровини и храни от животински произход, фуражи и обекти от околната среда на лабораториите в структурата на БАБХ;
 • организиране и провеждане на междулабораторни изпитвания за компетентност на диагностичните и изпитвателните лаборатории в структурата на БАБХ и участие в сравнителни изпитвания за пригодност и компетентност;
 • анализ на информация за разпространението на особено опасни и екзотични болести по животните, участие в изготвянето на прогнози и планове за борбата с тях;
 • лабораторно-диагностични, потвърдителни и арбитражни изследвания:
  • за микробиологичен и физикохимичен контрол на суровини и храни от животински произход, фуражи и обекти от околната среда;
  • за диагностика на болестите по животните;
  • свързани с изпълнението на Държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болестите по животните;
 • експертни становища и консултативна помощ в рамките на компетенциите си;
 • внедряване на нови методи за лабораторен контрол;
 • участие в разработването на нормативни актове и образци на документи;
 • становища по проекти на нормативни актове и други документи;
 • отчети за изпълнението на научноизследователските задачи и за извършената лабораторно-диагностична дейност;
 • лабораторен анализ на качествения и количествения състав, физико-химични и фарматоксикологични свойства, безопасност и ефикасност на ветеринарномедицински препарати;

НДНИВМИ изпълнява и координира научноизследователската дейност, одобрена от Изпълнителния директор на агенцията. Към НДНИВМИ е създаден Научен съвет по ветеринарна медицина, който е орган за научно ръководство на научноизследователската дейност на БАБХ в областта на ветеринарната медицина. Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт има акредитация за обучение на докторанти по четири научни специалности: „Патология на животните”, „Ветеринарно-санитарна експертиза”, “Паразитология и инвазионни болести на животните и човека” и „Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания на животните”

Дейностите на НДНИВМИ са съсредоточени в два Национални центъра: Национален център по здравеопазване на животните, Национален център по безопасност на хранителните продукти от животински произход и две изпитвателни лаборатории – Изпитвателна лаборатория (ИЛ) „Екзотични и особено опасни инфекции” с филиал в гр.Аксаково, и ИЛ „Болести по риби, морски мекотели и ракообразни”.

В структурата на НДНИВМИ са включени и две Изпитвателни регионални лаборатории - гр. Стара Загора и гр. Велико Търново.

Националните референтни лаборатории, както и Изпитвателните регионални лаборатории в състава на НДНИВМИ са акредитирани, съгласно ISO 17025 от Българската служба за акредитация.