";}; ?>

Бланки и образци

There are no translations available.

1. Атестационен лист

2. Годишна план сметка

3. Декларация за конфликт на интереси

4. Декларация за авторско съгласие

5. Декларация за достоверност на матетириалите и информацията в тях

6. Декларация за оригиналност

7. Декларация за отсъствие на член на жури

8. Декларация за съгласие за уч.в жури за научна степен

9. Заявление за участие в докторантура в самостоятелна подготовка

10. Заявление за участие в конкурси за редовни и задочни докторанти

11. Заявление от докторант за защита на дисертация за ОНС, Доктор

12. Индивидуален учебен план

13. Информационна карта за заета академична длъжност

14. Информационна карта на НАЦИД за защитен дисертационен труд на английски език

15. Информационна карта на НАЦИД за защитен дисертационен труд на бълг.език

16. Справка за Минимални национални изисквания по образец