";}; ?>

Информация

There are no translations available.

Националният център по здравеопазване на животните (НЦЗЖ) е основно структурно звено в Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт гр. София (НДНИВМИ). В НЦЗЖ се провеждат микробиологични, биологични, физични и химични изпитвания на различни групи продукти: кръвни проби, проби от мозъци, тъканни, органни проби и изолати от домашни и диви животни; фуражи, фуражни суровини, комбинирани и медикаментозни фуражи; млечни проби, животински изпражнения и в свойствени за средата проби от етапа на първичното производство; утайки, почви, почвени подобрители, растителна среда и биоотпадъци.

Съгласно организационната структура на НДНИВМИ от 01.11.2020 г. в НЦЗЖ са включени следните лаборатории: НРЛ „Трансмисивни спонгиформни енцефалопатии"; НРЛ „Туберкулоза", НРЛ „Ензоотична левкоза по говедата", НРЛ „Бруцелоза", НРЛ „Антракс и Бяс", НРЛ „Паразитозоонози – трихинела, ехинококус и анизакис", НРЛ „Лептоспироза", НРЛ „Животински протеини във фуражи", НРЛ „Болести по риби, двучерупчести мекотели и ракообразни", НРЛ „Болести по пчелите", лаборатория „Бактериални болести по животните и хранителни среди", лаборатория „Вирусни болести по животните, хламидии и рикетсии", лаборатория „Паразитни болести по животните", лаборатория „Токсикология", лаборатория „Незаразни болести по животните и клинична патология".

НЦЗЖ е акредитирана лаборатория, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018 „Общи изисквания за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране" от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация".

Информация за акредитацията на лабораторията, може да намерите и на следния линк: https://www.nab-bas.bg/registar.html, като въведете регистрационния номер на Сертификата за акредитация на лабораторията (12 ЛИ).