";}; ?>

Национален център по безопасност на храни

There are no translations available.

Ръководител: проф. д-р Христо Даскалов, двм

hristo-daskalov

Име Христо Даскалов
Научнозвание/степен Професор, двм
Телефони +359 2 952 37 23; GSM +359 888764710
Факс +359 2 9525306
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Кабинет 130

Националният център по безопасност на храни (НЦБХ) е основно структурно звено в Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт гр. София (НДНИВМИ). НЦБХ е резултат от преструктуриране на НДНИВМИ София с цел намиране на адекватен отговор на новите европейски изисквания към лабораторния контрол по безопасност и качество на храните, както и структуриране на референтната, научноизследователската, експертната и диагностичната дейности в областта на безопасността на храните. Към НЦБХ функционира секция „Безопасност на храни", която е формирана от обединяването на две секции създадени през 2011 г. „Микробиология и органолептика на храни" и „Физикохимия на храни". В секцията се провеждат на изпитвания на различни видове храни, включително определяне на органолептичната им характеристика, разнообразни физикохимични параметри и всички значими патогенни и хигиенни микробиологични критерии на храни и суровини за тяхното производство. НЦБХ има съвременна материална база и модерно оборудване, подходящи за развитие на научноизследователската и експертна дейност в областта на безопасността на храните. Въведена е в експлоатация най-съвременна апаратура за микробиологичен и физикохимичен анализ на суровини, храни и продукти от животински произход. Центърът е акредитиран по БДС EN ISO/IEC 17025:2018 от ИА Българска служба по акредитация. Със заповед на Министъра на земеделието и храните от 2016 г. към НЦБХ са определени четири Национални референтни лаборатории, свързани с безопасността на храните, фуражите, здравеопазването на животните и околната среда, както следва:

• НРЛ "Салмонела, Кампилобактер, Стафилококи и Антимикробна резистентност"

• НРЛ "Листерия и Ешерихия коли и контаминанти на двучерупчести мекотели"

• НРЛ "Морски биотоксини"

• НРЛ "Водно съдържание на птиче месо"

Във връзка с провежданите референтни дейности НРЛ ежегодно участват в провежданите междулабораторните тестове за компетентност от Референтните лаборатории на ЕС. НРЛ организират междулабораторни изпитвания на изпитвателните лаборатории от системата на БАБХ и заявяващи участие частни лаборатории. НЦБХ участва в организирането и провеждането на мониторингови програми, провеждани по решение на компетентните органи на ЕС в областта на безопасността на храните.

Научноизследователската работа в НЦБХ отразява актуални въпроси от Националната програма за осигуряване безопасността и качеството на суровини, продукти и храни от животински произход.

Важно място в научната тематика заемат въпросите свързани с апробиране и въвеждане на съвременни методи за лабораторен анализ на храните. Утвърдена практика в секцията е определянето на патогенни микроорганизми и техните характеристики в хранителни продукти от животински произход с молекулярно-биологични методи, miniVidas и др. провежда се системен мониторинг и анализ на антибиотичната резистентност на микроорганизми, изолирани от храни.

В направлението за химически изследвания се прилагат стандартизирани методи за определяне основния състав на храни, както и съвременни хроматографски и спектрометрични техники за определяне свойствата на мазнините (животински и растителни), трансмастни киселини, съдържание на холестерол, оцветители и консерванти в храни, различни фалшификации, морски биотоксини в мекотели и други.

В НЦБХ се извършват потвърдителни, арбитражни и съдебни лабораторни експертизи на суровини, хранителни продукти и обекти на производствената среда.

По искане на държавни органи и бизнес оператори се изготвят експертни становища и се оказва консултативна помощ по въпроси на лабораторния контрол, качеството, идентичността, хигиенните норми и безопасността на храните в съответствие с националното и европейско законодателство.