";}; ?>

ИЛ "Екзотични и особено опасни инфекции"

There are no translations available.

Ръководител: доц. д-р Иванова, двм
Име Д-р Емилия Иванова
Научнозвание/степен Доцент, двм
Телефони (02) 9345402
Факс (02) 8341004
E-mail
Кабинет база кв. „Връбница”,бул. ”Ломско шосе” № 190

ИЛ „Екзотични и особено опасни инфекции" е една от най-новите структурни единици в НДНИВМИ. Създадена е при последното преструктуриране през 2001 г. В състава й влизат пет Национални референтни лаборатории (НРЛ) , които са акредитирани по IS0 17025:2018.

• НРЛ "Класическа и африканска чума по свинете и Каприпоксвируси"
• НРЛ "Шап и чума по дребните преживни животни"
• НРЛ "Инфлуенца А и Нюкасълска болест по птиците"
• НРЛ "Африканска чума по конете"
• НРЛ "Син език по преживните животни"

Основната дейност на ИЛ „Екзотични и особено опасни инфекции" е свързана с лабораторната диагностика, епизоотологията, етиологията и профилактиката на заболяванията по животните, включени в единната листа на Световната организация по здравеопазване на животните (OIE), Париж.

ИЛ „Екзотични и особено опасни инфекции" има пълна диагностична готовност за екзотичните вирусни болести африканска чума по свинете и африканска чума по конете, както и диагностициране на основните заболявания по еднокопитните животни – инфекциозна анемия, ринопневмонит, вирусен артерит, грип и Западно Нилска треска.

През годините специалистите в секцията се изградиха и утвърдиха като учени със статут на републикански специалисти в съответните научни области.

НРЛ "Шап и чума по дребните преживни животни"

Тя е една от най-старите в института и води началото си от 1951 г. Тук се извършва диагностична и научноизследователска работа в областта на заболяванията Шап по животните, везикулозна болест по свинете и везикулозен стоматит по говеда, коне и свине. Лабораторията е оборудвана с апаратура за серологичен надзор на шапа, както и за вирусологична и PCR диагностика.

НРЛ "Син език по преживните животни"

Лабораторията е създадена в отговор на епизоотиите от син език през 1999 г. и 2001 г. В нея се извършва научноизследователска и диагностична дейност на заболяванията син език, епизоотична хеморагична болест по елени, заразен нодуларен дерматит по говеда и шарка по овце и кози.

Лабораторията е оборудвана с апаратура за молекулярно биологичните методи за диагностика на вируса на синия език с помощта на конвенционална PCR и „rеal time" RT-PCR, което позволява едновременното откриване, както на „източните", така и на „западните" гено-типове на вируса.

Лабораторията разполага с вирусна банка от стандартни и референтни щамове BTV и има пълна диагностична готовност, съгласно европейските норми и изисквания.

НРЛ "Африканска чума по конете"

Лабораторията е създадена през 1986 година. Извършва диагностика на екзотичните вирусни болести африканска чума по конете и Западно Нилска треска, както и диагностициране на основни заболявания по еднокопитни животни –инфекциозна анемия, ринопневмонит, вирусен артериит и грип.

Лабораторията е оборудвана с апаратура за молекулярно биологични методи за диагностика на вируси при еднокопитните с помощта на конвенционална PCR и „rеal time" RT-PCR.

НРЛ "Класическа и африканска чума по свинете и Каприпоксвируси"

Лабораторията е обособена като самостоятелна структурна единица през 1974 година.

Лабораторията класическа чума по свинете е оборудвана с най-съвременна апаратура позволяваща използването в диагностичната практика на бързи,точни и чувствителни методи. Внедрени са директният и индиректният метод за доказване на вируса на КЧС на органни препарати и клетъчни култури, Елайза-методи за доказване на вирус и антитела. Въведени в рутинната диагностика на КЧС и АЧС са молекулярно-биологичните методи с използването на RT-PCR и RT-PCR в реално време, вирусизолационната и вируснеутрализационната диагностични схеми на основата на имунопероксидазната реакция.

НРЛ "Инфлуенца А и Нюкасълска болест по птиците"

Лабораторията е изградена през 1985 г.В лабораторията се извършват вирусологични и серологични изследвания на Нюкясълска болест и Инфлуенца А по птиците.

В лабораторията са разработени и апробирани най-подходящите молекулярно биологични и класически методи за вирусологична и серологична диагностика на тези две заболявания.

ДОКУМЕНТИ

Сертификати:

Сертификат и заповед за акредитация


Формуляри:

1. Заявка за лабораторно изследване;

2. Жалба от заявител на изпитване;

3. Анкетна карта;

4. Политика по качеството;

5. Декларация на ръковосдтвото за безпристрастност;

6. Декларация на ръковосдтвото за качество.