";}; ?>

Документи - Национални центрове

There are no translations available.

1. Сертификати:
БСА рег.№ 12 ЛИ
От: 26.02.2021 г.
Валиден до: 31.01.2023 г.

Сертификат и заповед за акредитация
Декларация за политика по качеството

         Националният център по здравеопазване (НЦЗЖ) при НДНИВМИ е акредитирана лаборатория съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018 „Общи изисквания за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране". Обхвата на акредитация включва изпитвания на: кръвни проби от домашни и диви животни - едри преживни; проби от мозъци на домашни и диви животни; проби от мозъци на нивото на обекса от говеда, биволи, елени, овце и кози; тъканни проби и носни секрети; мускулатура от домашни и диви свине и еднокопитни; органни проби и изолати от всички видое животни; лимфни възли и вътрешни органи от всички видове животни; фуражи и компоненти за фуражи; фуражни сровини, комбинирани и медикаментозни фуражи; животински изпражнение и в свойст/ зни за средата проби от етапа на първичното производство; проби мляко от говеда; утайки, почви, почвени подобрители, растителна среда и биоотпадъци; утайки, обработени биоотпадъци, почви и отпадъци.

         Организационната структура на НДНИВМИ, в състава на която влиза Националният център по здравеопазване на животните е одобрена от Изпълнителния директор на БАБХ на 02.12.2019 г.

         Съгласно организационната структура на НДНИВМИ от 02.12.2019 г. в състава на Националния център по здравеопазване на животните влизат следните референтни лаборатории:

    1. HPЛ „Антракс и Бяс"
    2. HPЛ „Трансмисивни спонгиформни енцефалопатии"
    3. НРЛ „Ензоотична левкоза по говедата"
    4. НРЛ „Туберкулоза"
    5. НРЛ „Бруцелоза"
    6. НРЛ „Паразитозоонози- трихинела, ехинококус и анизакис"
    7. НРЛ „Лептоспироза"
    8. НРЛ „Животински протеини във фуражи"
    9. НРЛ „Болести по риби, морски мекотели и ракообразни"
    10. НРЛ „Болести по пчелите"

         В състава на НЦЗЖ влизат и следните лаборатории:

    1. „Вирусни болести по животните, хламидии и рикетсии"
    2. "Бактериални болести по животните"
    3. "Паразитни болести по животните"
    4. „Токсикология"
    5. "Незаразни болести по животните и клинична патология"

         Национален център по здравеопазване на животните извършва потвърдителни изследвания в областта на диагностиката на заболявания по животните, анализ на фуражи, фуражни компоненти, утайки, почви, почвени подобрители, растителна среда и биоотпадъци.

         Лабораториите на НЦЗЖ осъществяват своята дейност, в съответствие с приложимите изисквания на европейското и национално законодателство в областта на здравеопазване на животните. Лабораторните дейности в НЦЗЖ се извършват обективно, безпристрастно и независимо.


2. Лабораторни услуги:
Ценоразпис

Работно време


3. Формуляри:

Сертификат и заповед за акредитация

Заявка за лабораторно изпитване

Жалба от заявител на изпитване

Анкетна карта

Политика по качеството

Декларация на директора на НДНИВМИ

Декларация на ръководителя на НЦЗЖ


4. Контакти:
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ НА ЖИВОТНИТЕ ПРИ НДНИВМИ, БАБХ

Гр. София, 1606, бул."Пенчо Славейков"№ 15
+359 (0) 2 953 05 26, +359 (0) 2 951 64 52
е-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


5. Форма за контакт
- име
- телефон
- адрес
- запитване

Ръководител НЦЗЖ
доц.д-р Юлиана Ташева,двм
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Приемна проби
д-р Петко Петков
тел. 02 953 05 26